I. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Хамекс“ ООД
ЕИК: 831285587
гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 188, ет. 2
тел. + 359 887 25 50 79
privacy@hayz.bg
https://hayz.bg 

II. Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. +359 2 915 3 518
https://www.cpdp.bg/

III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

„Хамекс“ ООД (Aдминистратор) събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • След изрично получено съгласие от Вас при отправяне на запитване чрез формите за контакт на Интернет страницата Hayz.bg.

IV. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


4.1. При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

4.2. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

4.3. При сключване на договор с партньор или клиент – физическо лице, „Хамекс“ ООД събира и обработва лични данни – трите имена, адрес по лична карта и телефонен номер, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му и осъществяване на официална кореспонденция.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
V. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява  „Хамекс“ ООД?

Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица, търговски партньори/клиенти, включително като физически лица-партньори/клиенти, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
  Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от
  публично достъпни източници, не е необходимо извършването на оценка на въздействие.

  Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството:

 • Обработка на запитвания, изпратени чрез формите за контакт на уебсайта https://hayz.bg – целта на тази операция е (1) осъществяване на връзка със запитващия по имейл за целите на отговор на запитващия, (2) идентифициране на субекта на данните като запитващ и (3) изпращане на отговор на запитване или оферта.
  Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
  Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

VI. Срок на съхранение на личните Ви данни

„Хамекс“ ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори или клиенти по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Хамекс“ ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

„Хамекс“ ООД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.

Предаване на Вашите лични данни за обработване: 
6.1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

6.2. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

7.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Хамекс“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1 и изпращането ѝ на имейл адрес privacy@hayz.bg.

7.2. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

7.3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

7.4. „Хамекс“ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

7.5. По отношение на законните представители и физически лица-партньори или клиенти по договор с дружеството се прилага т. 7.4.

Право на достъп:

7.6. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

7.7. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

7.8. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

7.9. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване:

7.10. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

7.11. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

7.12. Администраторът НЕ е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при
  упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7.13. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни.

7.14. Данните на законните представители и физически лица-партньори/клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7.15. За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст на имейл адрес privacy@hayz.bg или да попълните формата в Приложение № 2 и изпратите на имейл адрес privacy@hayz.bg.

Право на ограничаване:

7.16. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост:

7.17. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7.18. Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3 и изпращането ѝ на имейл адрес privacy@hayz.bg.

Право на получаване на информация:

7.19.  Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение:

7.20. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

7.21. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или
предстои да бъдат предприети.

7.22. Администраторът НЕ е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

VIII. Лица, на които се предоставят личните Ви данни:

8.1. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Хамекс“ ООД може да предоставя данните Ви на трети лица, обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

8.2. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

8.3. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 

„Хамекс“ ООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.